Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

PENGENALAN

Unit Kualiti dan Latihan Hospital Jasin telah ditubuhkan pada tahun 2005. Ketika itu, hanya terdapat dua orang Pembantu Tadbir N19 yang melaksanakan tugas-tugas kualiti serta latihan. Bermula tahun 2016, Unit Kualiti dan Latihan telah digabungkan bersama Unit Aset Hospital, di mana semua pemantauan aset hospital telah diketuai oleh seorang Pembantu Tadbir Kanan N22 dan Pembantu Tadbir N19. Struktur Organisasi unit diperkukuhkan bermula 1 September 2017 apabila seorang pegawai perubatan telah ditempatkan untuk menjalankan tugas sebagai Ketua Unit. Pada 17 Oktober 2017, Unit Kualiti, Latihan dan Aset telah berpindah ke pejabat baru. Perbincangan kecil bersama ketua unit telah dijalankan pada 27 Oktober 2017 dan telah bersetuju untuk penjenamaan semula nama unit kepada Unit Kualiti, Aset dan Latihan atau Quality, Asset And Training (Q.A.T).

 

OBJEKTIF

Membantu pihak hospital dalam meningkatkan kualiti perkhidmatan yang diberikan melalui sistem yang komprehensif dan anggota yang cekap.

 

MISI

 1. Melahirkan anggota yang cekap, kompeten dan berintegriti.
 2. Meningkatkan daya kreativiti dan inovasi di kalangan anggota.
 3. Mewujudkan satu sistem dokumentasi yang mesra, ringkas dan komprehensif.

 

VISI

Hospital Jasin sebuah pusat sumber rujukan yang cemerlang.

 

SKOP TUGAS UNIT KUALITI, ASET DAN LATIHAN (Q.A.T)

AKTIVITI KUALITI :

 1. Inisiatif Lean Healthcare Hospital Jasin
  1. Bertindak sebagai Pengurus Lean Healthcare dan memastikan perjalanan kajian berjalan dengan lancar.
  2. Bertindak sebagai jambatan penghubung antara pasukan projek Lean dengan pengurusan tertinggi hospital dalam memastikan masalah yang dihadapi oleh pasukan dapat diatasi.
 1. Hospital Kluster
  1. Membantu aktiviti-aktiviti hospital kluster di peringkat Hospital Jasin(Non Lead Cluster Hospital).
  2. Mengumpul dan menganalisa data.
  3. Membantu menyelaras lawatan kerja hospital kluster.
 1. Jawatankuasa Pemandu Kualiti
  1. Merancang dan menyelaras aktiviti Jawatankuasa Pemandu Kualiti.
  2. Mengadakan mesyuarat 2 kali setahun.
  3. Merancang takwim tahunan aktiviti-aktiviti kualiti Hospital Jasin.
 1. HPIA dan KPI
  1. Mengumpul dan menganalisa pencapaian HPIA & KPI dari setiap unit mengikut frekuensi yang telah ditetapkan.
  2. Menjalankan audit dua kali setahun
  3. Menghadiri mesyuarat peringkat hospital dan negeri dua kali setahun
 1. Malaysian Patient Safety Goals (MPSG)
  1. Menyelaras aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan Patient Safety Goals
  2. Memantau pencapaian KPI yang berkaitan dengan MPSG.
  3. Menjalankan mesyuarat sebanyak 2 kali setahun.
  4. Menjalankan audit Patient Idenfication sebanyak 2 kali setahun.
  5. Memastikan laporan dihantar setiap awal tahun secara atas talian ke KKM dan secara bertulis ke JKNM.
 1. ISO
  1. Membantu merancang aktiviti-aktiviti ISO.
  2. Membantu memastikan audit dalam dan MKSP dijalankan sekali setahun.
 1. Akreditasi
  1. Membantu merancang aktiviti-aktiviti akreditasi agar memenuhi standard MSQH.
  2. Bermesyuarat bergantung kepada keadaan.
  3. Mengadakan Internal Survey dan Mock Survey mengikut keperluan.
  4. Mengekalkan Pensijilan Akreditasi.
  5. Mengadakan/merancang latihan berkaitan akreditasi.
 1. Credentialing & Previleging
  1. Mengadakan mesyuarat 2 kali setahun.
  2. Mengumpul dan menyemak borang permohonan daripada anggota klinikal dan Kolej Perubatan Manipal Melaka.
  3. Mengeluarkan Sijil Pengiktirafan Privileging.
 1. QAP
  1. Merancang dan melaksanakan aktiviti QA.
  2. Mesyuarat dua kali setahun.
  3. Menganjurkan bengkel/latihan/seminar/konvensyen negeri dan kebangsaan.
  4. Mengumpulkan maklumat projek QAP dari jabatan yang terlibat.
 1. Incident Reporting
  1. Mengadakan mesyuarat JK Insiden setiap 6 bulan.
  2. Merancang dan melaksanakan kursus atau taklimat sekurang-kurangnya 2 kali setahun.
  3. Menghantar laporan kepada JKN dan KKM secara online dan hard copy.
  4. Mengumpul data dan Borang Laporan Insiden.
 1. Piagam Pelanggan
  1. Mengumpul data piagam pelanggan dari unit-unit.
  2. Memastikan unit-unit menghantar data ke Unit Kualiti sebelum atau pada 5 hari bulan berikutnya.
  3. Memastikan pencapaian piagam pelanggan dihantar kepada Pengarah sebelum atau pada 15 hari bulan berikutnya.
  4. Memantau dan menganalisa pencapaian piagam pelanggan unit-unit.
 2. Laporan Kualiti
  1. Menyediakan laporan tahunan kualiti.

AKTIVITI ASET:

 1. Memastikan setiap aset diperiksa sekurang-kurangnya sekali setahun.
 2. Memastikan penerimaan, pengendalian, kerosakan, dan pelupusan aset dilakukan mengikut garispanduan yang telah ditetapkan.
 3. Menjalankan Mesyuarat Jawatankuasa Aset Alih Kerajaan 4 kali setahun.

AKTIVITI LATIHAN:

 1. Memantau Kursus Anggota Hospital melalui eSPEL.
 2. Memantau Pengisian myCPD Anggota Hospital bagi kategori yang berkaitan.
 3. Mengumpul data kursus Basic Life Support(BLS) yang telah dihadiri oleh paramedic di kawasan acute
 4. Membantu dalam penganjuran kursus dalaman.
 5. Menyelaras keperluan kursus luaran.

 

ANGGOTA UNIT KUALITI, ASET DAN LATIHAN

KETUA UNIT

 DR. ABDUL KARIM BIN ABDUL RAHMAN


KETUA PEMBANTU TADBIR N22

SITI ZAHIDAH BINTI ZAINAL ABIDIN

 

PEMBANTU TADBIR N19

SHAH AIN BINTI MOHAMAED RAHIM (KUALITI)

RUSZETA BINTI ALAM SHAH ( ASET)

PEMBANTU TADBIR N19 (LATIHAN)

Tarikh Kemaskini

24 OKTOBER 2018